خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تلومختار (نامی باستانی برای صورت فلکی منل‌واگور)

تلومختار (نامی باستانی برای صورت فلکی منل‌واگور)

تلومختار نامی در زبان کوئنیاست که الفها به صورت فلکی که ما امروزه به نام جبار می شناسیم اطلاق کرده بودند. نام رایجتر این صورت فلکی، نام سینداری آن یعنی منل‌واگور بود.

درباره اله سار