خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-ایم-دوینات (جنگل میان دو رود)

تار-ایم-دوینات (جنگل میان دو رود)

تار-ایم-دوینات نام جنگلی تاریک و دلگیر بود که سرزمینی وسیع در جنوب بلریاند را می پوشاند.

درباره اله سار