آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تلمنار (بیست و ششمین شاه گوندور که شاهی نگون بخت بود)

تلمنار (بیست و ششمین شاه گوندور که شاهی نگون بخت بود)

عهد: ۱۵۱۶د.س. تا ۱۶۳۶د.س. (۱۲۰ سال) از ۱۶۳۴د.س. شاه گوندور بود(تنها ۲ سال حکومت کرد)
نژاد: انسانها
شاخه: دونه داین
فرهنگ: گوندوری
تلفظ: tele’mnar
خاندان: خاندان الندیل
معنی: شعله نقره فام
لقب: پادشاه گوندور

پادشاهی تلمنار، یکی از کوتاهترین و اندوهبارترین سلطنتهای گوندور بود. او پس از آنکه پدرش میناردیل در حمله ای از سوی دزدان دریایی در پلارگیر به شکل فجیعی کشته شد به سلطنت رسید. اما دوران سلطنت او نیز چندان طولانی نبود. دو سال پس از شروع حکومت او، طاعون بزرگ از شرق ظهور کرد و گوندور را درنوردید. تلمنار و تمامی فرزندانش در این طاعون جان خود را از دست دادند. پس از مرگ او، برادرزاده اش، پسر میناستان یعنی تاروندور به پادشاهی گوندور برگزیده شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...