ت

تلکونتار (خاندان سلطنتی که توسط آراگورن بنا نهاده شد)

تلکونتار نام خاندانی بود که آراگورن اله سار، پس از متحدسازی دوباره دو پادشاهی دونه داین در تبعید بعد از جنگ حلقه بنیانگذاری کرد. نام تلکونتار ترجمه ای الفی از نام مستعار او در شمال یعنی استرایدر بود.

تلکو (نوعی سرکش در الفبای الفی)

تلکو نام نوعی سرکش به شکل خط صاف است که در نوشتار تنگوار وجود دارد. این سرکش که میتواند در بالا یا پایین خط زمینه به کار رود، به همراه لووا که نوعی دیگر از سرکش در الفبای الفی و به شکل کمان است، پایه و اساس الفبای فیانوری را تشکیل می دادند.

تلخار (آهنگر معروف ناگرود)

تلخار یکی از دورفهای ناگرود در کوهستان آبی و یکی از بزرگترین آهنگرهای تاریخ سرزمین میانه بود. مشهورترین ساخته های او عبارتند از: آنگریست، خنجری که سیلماریل را از تاج آهنی مورگوت جدا کرد؛ نارسیل، شمشیر الندیل که بعدها در دوران سوم توسط آراگورن بازسازی شد و آندوریل نام گرفت و کلاه خود اژدهای دور-لومین.

تیگلین (رودی که از میان جنگل برتیل می گذشت)

رود تیگلین از رودهای بلریاند بود که از ارد وترین واقع در مرزهای دور-لومین سرچشمه می گرفت و به سمت جنوب شرق جاری میشد. این رود پس از گذشتن از جنگل برتیل به رود سیریون می پیوست.

تهتار (نشانه هایی مربوط به نوشتار فیانوری)

تهتار، دسته ای نشانه ها بودند که هنگام نوشتن به رسم الخط تنگوار به کار می رفتند. این نشانه ها پر بودند از نقطه ها و کمانهایی که بالا یا پایین حروف الفی نوشته می شده اند. این نشانه ها بیشتر برای نشان دادن صداها استفاده می شدند زیرا الفبای فیانوری فاقد حروف صدادار بودند.