خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تئودرد (وارث از دست رفته شاه تئودن)

تئودرد (وارث از دست رفته شاه تئودن)

تئودرد تنها پسر و وارث شاه تئودن از روهان بود که در اولین نبرد گدارهای آیزن در زمان جنگ حلقه کشته شد.

درباره اله سار