خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تیستل بروک (یکی از شاخه های شایربورن)

تیستل بروک (یکی از شاخه های شایربورن)

تیستل بروک یکی از نهرهای فاردینگ شرقی بود. این نهر به سمت جنوب شرق و دور وودی اند می گشت تا اینکه پس از عبور از روستای ویلوباتم به رود شایربورن می ریخت.

درباره اله سار