خانه - آرشیو برچسب: Thistle Brook

آرشیو برچسب: Thistle Brook

تیستل بروک (یکی از شاخه های شایربورن)

تیستل بروک یکی از نهرهای فاردینگ شرقی بود. این نهر به سمت جنوب شرق و دور وودی اند می گشت تا اینکه پس از عبور از روستای ویلوباتم به رود شایربورن می ریخت.