خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تاربد (شهری که در محل عبور از گری فلاد قرار داشت)

تاربد (شهری که در محل عبور از گری فلاد قرار داشت)

تاربد از شهرهای باستانی انسانها بود که محل آن، در محل عبور جاده شمال-جنوب از رودخانه گواتلو (همان گری فلاد) قرار داشت. تاربد در اواخر دوران سوم، پس از سیلهای بعد از زمستان سخت، متروک شد.

درباره اله سار