خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تنگل (پدر تئودن اهل روهان)

تنگل (پدر تئودن اهل روهان)

تنگل پسر فنگل، شانزدهمین پادشاه روهان و پدر تئودن احیا شده بود. در زمان او، سارومان برای اولین بار خود را ارباب ایزنگارد نامید.

درباره اله سار