آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تئودن (آخرین پادشاه از سلسله دوم روهان)

تئودن (آخرین پادشاه از سلسله دوم روهان)

عهد: ۲۹۴۸د.س. تا ۱۵ مارس ۳۰۱۹د.س. (۷۱ سال)، از سال ۲۹۸۰د.س. به مدت ۳۹ سال پادشاه روهان بود
نژاد: انسانها
شاخه: روهیریم
خاندان: خاندان ائورل
تلفظ: thearde’n
معنی: فرمانروا
القاب: احیا شده، پادشاه مرزها، پادشاه روهان، ارباب مرزها

تئودن پسر تنگل هفدهمین پادشاه روهان، و آخرین پادشاه از سلسله دوم سلطنتی روهان بود. او روهیریم را در نبرد هورنبورگ رهبری کرد و در نبرد دشتهای پله نور، در حال دفاع از میناس تی ریت کشته شد. پس از او خواهرزاده اش ائومر پادشاهی روهان را در دست گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...