آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Theoden

آرشیو برچسب: Theoden

تئودن (آخرین پادشاه از سلسله دوم روهان)

عهد: ۲۹۴۸د.س. تا ۱۵ مارس ۳۰۱۹د.س. (۷۱ سال)، از سال ۲۹۸۰د.س. به مدت ۳۹ سال پادشاه روهان بود نژاد: انسانها شاخه: روهیریم خاندان: خاندان ائورل تلفظ: thearde’n معنی: فرمانروا القاب: احیا شده، پادشاه مرزها، پادشاه روهان، ارباب مرزها تئودن پسر تنگل هفدهمین پادشاه روهان، و آخرین پادشاه از سلسله دوم سلطنتی روهان بود. او روهیریم را در نبرد هورنبورگ رهبری ...

ادامه مطلب »