خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تارکون (نام دورفی گندالف)

تارکون (نام دورفی گندالف)

دورفها، گندالف خاکستری را تارکون می نامیدند.

درباره اله سار