آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - توروندیر (بیست و دومین کارگزار حکمران گوندور)

توروندیر (بیست و دومین کارگزار حکمران گوندور)

توروندیر پس از مرگ بلکتور دوم به عنوان کارگزار گوندور به قدرت رسید. پس از مرگ پدر او، درخت سپید میناس تی ریت نیز خشکید. از آنجا که توروندیر بذری از درخت سپید برای جایگزینی درخت خشکیده نداشت، آنرا در ارگ در جای خود رها کرد، به امید آنکه روزی شاه بازگردد، هرچند که این اتفاق نزدیک به ۱۴۰ سال پس از مرگ او رخ داد. دوران حکمرانی توروندیر بسیار کوتاه بود. او پس از ده سال فرمانروایی درگذشت و پسرش تحت نام تورین دوم به کارگزاری انتخاب شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...