خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - توروندور (قدرتمند ترین عقابها)

توروندور (قدرتمند ترین عقابها)

عهد: در طول دوران اول در سرزمین میانه میزیست
نژاد: عقابها
منشاء: توسط مانوه به سرزمین میانه فرستاده شد
معنی: این نام از کلمه سورانتار در زبان کوئنیا به معنی پادشاه عقابها گرفته شده است
تلفظ: tho’rondor
القاب: پادشاه عقابها، ارباب عقابها

توروندور، قدرتمندترین عقابها و ارباب و پادشاه آنها بود. مقر او در کریساگریم قرار داشت و متحد همیشگی تورگان پادشاه گوندولین به شمار می رفت.

درباره اله سار