خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تورین سوم، سنگین خود (پادشاه خاندان دورین پس از نبرد دیل)

تورین سوم، سنگین خود (پادشاه خاندان دورین پس از نبرد دیل)

تورین سوم پسر شاه داین پا آهنین بود که پس از کشته شدن داین در نبرد حلقه، به جای او پادشاهی خاندان دورین را در دست گرفت.