خانه - آرشیو برچسب: Thorin III Stonehelm

آرشیو برچسب: Thorin III Stonehelm

تورین سوم، سنگین خود (پادشاه خاندان دورین پس از نبرد دیل)

تورین سوم پسر شاه داین پا آهنین بود که پس از کشته شدن داین در نبرد حلقه، به جای او پادشاهی خاندان دورین را در دست گرفت.