خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تورین اول (پادشاهی که دورفهای خاندان دورین را به کوهستان خاکستری رهبری کرد)

تورین اول (پادشاهی که دورفهای خاندان دورین را به کوهستان خاکستری رهبری کرد)

تورین اول، پسر تراین اول، یکی از اجداد تورین سپربلوط بود. او خیل کثیری از دورفهای خاندان دورین را از اره بور به کوهستان خاکستری کوچاند.

درباره اله سار