خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تومونزاهار (شهر دورفها در کوهستان آبی)

تومونزاهار (شهر دورفها در کوهستان آبی)

تومونزاهار نام دورفی قلمرو ناگرود بود، دژی دورفی که در کوهستان آبی و در جنوب کوه دولمد قرار داشت.

درباره اله سار