خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تونا (تپه ای که تیریون بر آن بنا شده بود)

تونا (تپه ای که تیریون بر آن بنا شده بود)

تونا نام تپه ای در آمان قدسی بود جایی که الفهای وانیار و نولدور شهر زیبایشان، تیریون را بنا کردند.