خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تانلی (از خانواده های هابیتهای بری)

تانلی (از خانواده های هابیتهای بری)

تانلی از نامهای خانوادگی معمول بین هابیتهای بری بود.

درباره اله سار