آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تورین اول اهل گوندور (ششمین کارگزار حکمران گوندور)

تورین اول اهل گوندور (ششمین کارگزار حکمران گوندور)

تورین اول اهل گوندور ششمین کارگزار حکمران گوندور بود که پس از پدرش هورین اول به مقام کارگزاری نایل شد. نام او نیز مانند نام پدرش از نام قهرمانی از قهرمانان دوران اول اخذ شده بود و به نظر میرسد که این کار پس از این به صورت سنتی در خاندان کارگزاران درآمده است. تا پنج نسل پس از تورین، نام همه کارگزاران گوندور از نام الفها یا انسانهای دوران اول گرفته شده بود. دوران حکمرانی تورین مصادف با دوران صلح توام با انتظار بود، دورانی که در آن سارون به شرق عقب نشینی کرده بود و در قسمتهای غربی سرزمین میانه فعالیتی نداشت. به همین دلیل دوران فرمانروایی او دورانی خالی از حوادث سرنوشت ساز تاریخی بود. تورین به مدت ۳۴ سال بر گوندور حکم راند و پس از او نیز پسرش هادور اهل گوندور بر کرسی کارگزاری تکیه زد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...