خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تورامبار، لقب تورین (لقب تورین پسر هورین)

تورامبار، لقب تورین (لقب تورین پسر هورین)

تورامبار به معنی ارباب سرنوشت لقبی بود که تورین پسر هورین در جواب نفرینی که مورگوت بر خاندان او نهاده بود و به منظور مبارزه طلبی علیه مورگوت انتخاب نمود.

درباره اله سار