خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تورین دوم اهل گوندور (پدر پدربزرگ دنه تور دوم کارگزار گوندور)

تورین دوم اهل گوندور (پدر پدربزرگ دنه تور دوم کارگزار گوندور)

تورین دوم اهل گوندور بیست و سومین کارگزار حکمران گوندور، پسر توروندیر و پدر پدربزرگ دنه تور دوم بود. شهرت تورین دوم بیشتر به دلیل شکست سپاهی از هارادریم در گذرگاههای رود پوروس به یاری شاه فولکواین از روهان بود.

درباره اله سار