ت

توملادن (دره گوندولین)

توملادن نام دره ای مخفی در میان کوهستان محیط بود که تورگان به راهنمایی اولمو آنرا کشف کرد و قلمرو گوندولین را در آن بنا نهاد.

تومهالاد (دشتی در شمال نارگوتروند)

تومهالاد دشتی در کرانه غربی رود ناروگ بود که به گینگلیت، یکی از شاخه های ناروگ محدود می شد. شهرت این دشت به این دلیل است که آخرین دفاع ناامیدانه نارگوتروند در برابر حمله گلاورونگ در این دشت صورت گرفت، نبردی که اورودرت در آن کشته شد.

تولکاس (قویترین والار)

تولکاس آخرین والار بود که به آردا هبوط نمود. او از همه والار قدرتمندتر (از نظر جسمانی) و جنگجوتر بود. در زمانی که جهان هنوز جوان بود، این تولکاس بود که با ملکور جنگید.