ت

توروفانتو (نهنگ چوبی)

توروفانتو نامی به معنای نهنگ چوبی برای کشتی بزرگ ساخته شده توسط آلداریون بود که نام اصلی آن هیریلونده بود.

تورین تورامبار (فرزند نگون بخت هورین تالیون)

عهد: ۴۶۳د.ا. تا ۴۹۹د.ا.
نژاد: انسانها
شاخه: اداین
فرهنگ: انسانهای دور-لومین
تلفظ: too’rin too’rambar
خاندان: خاندان هادور
نام های دیگر: آدان ادل، آگاروائن، خون آلود، سهمگین خود، گورتول، نیتان، مورمگیل، مرد وحشی بیشه، به خطا افتاده
القاب: بلای جان گلاورونگ، سیاه شمشیر، تورامبار
معنی: به نظر می رسد تورین به معنای “کسی که به دنبال ریاست است” باشد، و تورامبار یعنی “ارباب سرنوشت”

تورین تورامبار، تراژیک ترین قهرمان داستانهای تالکین، پسر هورین تالیون و پسرعموی تور بود که در زمان زنده بودن، خدمتکاران مورگوت بیش از همه انسانها از او در هراس بودند. او خدمات بزرگی به دوریات و نارگوتروند انجام داد و به خاطر کشتن گلارونگ، پدر اژدهایان شهرت بسیاری کسب کرد، اما نفرین مورگوت بر او نهاده بود و تیره بختی همیشه در پی او بود. در جنگل برتیل او به خواهر خودش، نیه نور برخورد، اما بر اثر طلسم گلاورونگ، آنها یکدیگر را نشناخته و با هم ازدواج کردند. هنگامی که نیه نور به حقیقت پی برد، خود را از بلندی پرت کرد و کشت و تورین نیز ناامیدانه به وسیله شمشیرش خودکشی کرد.

تورین دوم اهل گوندور (پدر پدربزرگ دنه تور دوم کارگزار گوندور)

تورین دوم اهل گوندور بیست و سومین کارگزار حکمران گوندور، پسر توروندیر و پدر پدربزرگ دنه تور دوم بود. شهرت تورین دوم بیشتر به دلیل شکست سپاهی از هارادریم در گذرگاههای رود پوروس به یاری شاه فولکواین از روهان بود.

تورین اول اهل گوندور (ششمین کارگزار حکمران گوندور)

تورین اول اهل گوندور ششمین کارگزار حکمران گوندور بود که پس از پدرش هورین اول به مقام کارگزاری نایل شد. نام او نیز مانند نام پدرش از نام قهرمانی از قهرمانان دوران اول اخذ شده بود و به نظر میرسد که این کار پس از این به صورت سنتی در خاندان کارگزاران درآمده است. تا پنج نسل پس از تورین، نام همه کارگزاران گوندور از نام الفها یا انسانهای دوران اول گرفته شده بود. دوران حکمرانی تورین مصادف با دوران صلح توام با انتظار بود، دورانی که در آن سارون به شرق عقب نشینی کرده بود و در قسمتهای غربی سرزمین میانه فعالیتی نداشت. به همین دلیل دوران فرمانروایی او دورانی خالی از حوادث سرنوشت ساز تاریخی بود. تورین به مدت ۳۴ سال بر گوندور حکم راند و پس از او نیز پسرش هادور اهل گوندور بر کرسی کارگزاری تکیه زد.

تورگان کارگزار گوندور (کارگزاری که شاهد ظهور مجدد سارون بود)

تورگان پسر و جانشین کارگزار، تورین دوم اهل گوندور بود. در زمان این کارگزار سارون حضور خود در سرزمین موردور را علنی کرد و شروع به گردآوری سپاهیانی کرد که در نبرد حلقه دیده شدند. همچنین در آخرین سال حکمرانی او، سارومان به داخل ایزنگارد عقب نشینی کرد و شروع به تقویت دفاعی آن نمود. بنابراین در دو سال آخر کارگزاری تورگان، مهره ها در صفحه شطرنج برای بازی ای که بیش از شصت سال بعد از آن رخ میداد چیده شدند. تورگان به مدت ۳۹ سال کارگزار و حکمران گوندور بود. پس از مرگ او پسرش اکتلیون دوم کارگزار گوندور شد. نوه تورگان دنه تور دوم بود که در زمان نبرد حلقه کارگزار گوندور بود.