خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - تاین معروف شایر (توک پیر)

تاین معروف شایر (توک پیر)

تاین از شایر. شهرتش به خاطر سن بالایش بود. و به همین دلیل به توک پیر معروف بود.

درباره اله سار