ت

تورگان پادشاه گوندولین (پادشاه قلمرو پنهان گوندولین)

تورگان دومین پسر فینگولفین و برادر کوچکتر فینگون بود. تورگان ابتدا در نوراست فرمانروایی میکرد، تا زمانی که اولمو او را به دره پنهان توملادن راهنمایی کرد و او در آنجا قلمرو گوندولین را بنا نهاد و پادشاه آن شد.

تورامبار، لقب تورین (لقب تورین پسر هورین)

تورامبار به معنی ارباب سرنوشت لقبی بود که تورین پسر هورین در جواب نفرینی که مورگوت بر خاندان او نهاده بود و به منظور مبارزه طلبی علیه مورگوت انتخاب نمود.

تورامبار پادشاه گوندور (نهمین پادشاه قلمرو جنوبی)

تورامبار پسر شاه رومنداکیل اول بود که پس از مرگ فجیع پدرش به دست ایسترلینگها به پادشاهی گوندور دست یافت. او تصمیم به گرفتن انتقام پدر کرد و در این کار نیز کاملا موفق بود. او علاوه بر جبران کشته شدن رومنداکیل، دست به تصرفاتی در قلمرو ایسترلینگها زد و سرزمینهای بسیاری را به قلمرو خود ضمیمه کرد. به علت مرگ زودهنگام پدر، تورامبار در سن جوانی شاه گوندور شد. سلطنت او بیش از یک قرن طول کشید که بیش از دوران سلطنت همه شاهان قبل از خودش و پس از نیای بزرگش منلدیل بود. تورامبار ۱۲۶ سال بر گوندور فرمان راند و پس از مرگش، پسر آتاناتار اول به سلطنت رسید.

تور (قاصد اولمو)

عهد: در ۴۷۱د.ا. به دنیا آمد و در حدود سال ۵۶۰د.ا. به غرب درگذشت
نژاد: انسانها
شاخه: اداین
خاندان: خاندان هادور
معنی: معنی نام تور در نوشته های تالکین بیان نشده است
تلفظ: too’orr(the final ‘r’ should be pronounced; ‘rr’ is used to emphasise this)

تور، پسر هور و پسر عموی تورین تورامبار و همچنین پدر ائارندیل دریانورد بود. تور در زمان جوانی به نوراست سفر کرد و در آنجا با اولمو سخن گفت و اولمو او را به عنوان قاصد، به نزد تورگان پادشاه شهر پنهان گوندولین فرستاد. در زمان زندگی در گوندولین بود که تور با ایدریل دختر تورگان ازدواج کرد و حاصل این ازدواج تولد ائارندیل بود. پس از سقوط گوندولین، تور به همراه باقیمانده الفهای گوندولین مدتی در مصب رود سیریون زندگی کرد. اما هنگامی که احساس کرد پیری به سراغش می آید، کشتی بزرگی به نام ارامه ساخت و به همراه ایدریل به غرب درگذشت.