خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - ترول‌های غارنشین (موجودات پلید جهان زیرین)

ترول‌های غارنشین (موجودات پلید جهان زیرین)

نژادی از موجودات غول آسا که در حفره های زیر زمینی و مکان‌های تاریک یافت می‌شدند. آن‌ها از برخوردی که با یاران حلقه هنگام عبور از موریا داشتند، شناخته شدند اما در حقیقت در جاهای دیگر سرزمین میانه نیز وجود داشتند. این ترول ها به همراه اورک ها وشاید موجودات دیگری در حدود پانصد سال قبل از جنگ حلقه به وسیله سائرون فرستاده شدند تا در موریا ساکن شوند.

ترول های غار نشین موریا بسیار بزرگ با پوست فلس دار به رنگ سبز تیره و پاهای پهن بدون انگشت بودند. این حقیقت که گندالف توانست این موجودات را در موریا به عنوان ترول غارنشین تشخیص دهد، نشان می‌دهد که آن‌ها با سایر هم نوعان خود ظاهری مشابه داشتند.

درباره 3DMahdi