خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - تپه برهنه سر (ارتفاعات صخره‌ی آمون رود)

تپه برهنه سر (ارتفاعات صخره‌ی آمون رود)

تپه آمون رود از خشکی‌های جنوبی جنگل بره تیل سر برآورد. وجه تسمیه آن غیر از رویش سره گون‌های قرمز در آنجا، به خاطر آن است که برآمدگی تپه از میان صخره های برهنه، سر برآورده است.

این تپه در اصل محل اسکان دورف‌های خرد بود (آنها به آمون رود، شارب‌هوند می‌گفتند). مدتی بعد،این تپه اقامت گاه تورین و دارو دسته یاغی او شد.

درباره اله سار