خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - تقدیر ماندوس (پیشگویی شمال)

تقدیر ماندوس (پیشگویی شمال)

پیشگویی هولناک و نفرینی که چون فیانور و نولدور، بر خلاف خواست والار، آمان را ترک گفته و به سرزمین میانه لشگر کشیدند ماندوس بر ایشان نهاد. پیشگویی او، بسیاری از اتفاقاتی را که رخ داد در خود داشت، به ویژه تبعات اهریمنی سوگند فیانور بر خود او و پسران وی. واژگان ماندوس چنان قدرتمند بود که برادر ناتنی فیانور، فینارفین دست از لشگرکشی شست و مردمش را به زندگی در والینور هدایت کرد.

درباره اله سار