خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تیل پتما (سریهای نقره ای)

تیل پتما (سریهای نقره ای)

تیل پتما نامی برای یکی از پنج تمار یا سری صداها در نوشتار تنگوار برای نوشتن به زبان کوئنیا بود. تیل پتما در میان این حروف منحصر به فرد بود، در حالیکه هریک از چهار سری دیگر از شش کاراکتر مجزا تشکیل شده بودند، صداهای کامی (سقی) تیل پتما با افزودن نشانه دو نقطه در زیر کاراکتری دیگر نوشته می شد. این معادل افزودن حرف “y” پس از حروف انگلیسی برای تلفظ یک کاراکتر بدون صدای مجزاست. در ضمیمه “و” ارباب حلقه ها، شخص تالکین مثالی به کار برده که ذکر میکنیم: عبارت “ty” در این مورد، صدایی شبیه به صدای حرف “t” در تلفظ بریتانیایی کلمه “Tune” دارد، صدایی شبیه اما متفاوت با صدای “چ ch”.

درباره اله سار