خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - تاریکی والینور (نابودی دو درخت)

تاریکی والینور (نابودی دو درخت)

نابودی دو درخت والینور توسط مورگوت و انگولیانت اندکی پیش از شروع دوره‌ی نخست.

نکته:

۱-در تاریخچه‌ی آمان، زمان تاریکی چنین ثبت شده است: ۱۴۹۵ س.د. (یعنی ۱۴۹۵ سال والیانی از زمانی که اولین درخت به گل نشست-س.د. مخفف سال درختان است). اولین طلوع ماه، آغاز دوره‌ی نخست را مشخص می‌کند و آن نیز با سامانه‌ای یکسان ۱۵۰۰ س.د. آمده است. یک سال والیانی با حدود ۹۰۶ سال خورشیدی برابر است پس دوره‌ی مورد نظر، چهل و هشت سال به زمان ما خواهد بود. لیکن تمام این محاسبات تقریبی است. (تاریخچه‌ی آمان در جلد دهم تاریخ سرزمین میانه، حلقه‌ی مورگوت قابل دسترسی است.)

درباره اله سار