آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Darkening of Valinor

آرشیو برچسب: Darkening of Valinor

تاریکی والینور (نابودی دو درخت)

نابودی دو درخت والینور توسط مورگوت و انگولیانت اندکی پیش از شروع دوره‌ی نخست. نکته: ۱-در تاریخچه‌ی آمان، زمان تاریکی چنین ثبت شده است: ۱۴۹۵ س.د. (یعنی ۱۴۹۵ سال والیانی از زمانی که اولین درخت به گل نشست-س.د. مخفف سال درختان است). اولین طلوع ماه، آغاز دوره‌ی نخست را مشخص می‌کند و آن نیز با سامانه‌ای یکسان ۱۵۰۰ س.د. آمده ...

ادامه مطلب »