خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - تاج آهنین (تاج مورگوت در آنگباند)

تاج آهنین (تاج مورگوت در آنگباند)

تاجی که مورگوت بعد از بازگشتش به سرزمین میانه برای قرار دادن سیلماریل ها ساخت. او این تاج را در دوران اول بر سر می نهاد، اما بعد از شکست در برابر والار این تاج کوبیده شد و از گردن ملکور آویخته شد.

درباره اله سار