خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 401)

فهرست الفبایی انگلیسی

هی سند (روستای واقع بر انتهای حصار بزرگ)

روستایی در انتهای جنوبی باکلند، واقع در جایی که رود ویتی ویندل از جنگل قدیمی خارج میشد و به برندی واین میریخت. نامگذاری آن بدین دلیل بود که در واقع این روستا در انتهای حصار بزرگ (پرچین بلندی که توسط باکلندی ها ساخته شده بود تا آنها را از موجودات عجیب و غریب جنگل قدیمی حفظ کند) واقع شده بود. بنابر شعر “بامبادیل به قایق سواری میرود” ساکنان این روستا روحیه ای خشن تر و محتاط تر نسبت به باقی هابیتها داشته اند که با توجه به محل روستایشان چندان هم دور از انتظار نیست.

دروازه پرچین (دروازه شمالی باکلند)

دروازه شمالی باکلند که سرزمینهای شرقی شایر را از مسافران جاده شرقی محافظت مینمود. این دروازه در انتهای شمالی پرچین بلندی که باکلند را از جنگل قدیمی جدا مینمود، و آنرا حصار بزرگ می نامیدند قرار داشت.

شاهین ها

پرندگان سرعتی شکاری، کوچکتر از عقابها اما درست به همان اندازه تیزبین. با وجودیکه عقابها مشهورترین قاصدان مانوه بودند، گفته شده که شاهین هایی نیز در میان خدمتگزاران مانوه حضور داشته اند که بر فراز سرزمین میانه پرواز کرده و با خبرهایی برای مانوه به تانیکوئتیل باز می گشته اند. افراد دیگری نیز از شاهینها برای جمع آوری خبر استفاده میکرده اند. علاوه بر کربیان ها (کلاغهای بومی جنوب کوههای مه آلود) که در زمان جنگ حلقه برای سارومان جاسوسی میکرده اند، آراگورن از دیدن شاهین هایی صحبت میکند که بر بالای سر آنها مدام پرواز کرده و به زمین خیره میشده اند.

لنگرگاههای سیریون (آخرین پناهگاه الفهای بلریاند)

لنگرگاههایی در دهانه سیریون که فراریان گوندولین و باقی مانده های الفهای دوریات در پایان دوران اول، تحت فرمانروایی ائارندیل دریانورد در آن میزیستند.