اِنت ها

واندلیم (معشوق چوب‌ریش که مدت‌ها پیش گم شد)

تفسیری از نام الفی فیم‌بره‌تیل به گویش مشترک اگرچه ظاهراً ترجمه‌ی مستقیمی نیست. چوب‌ریش  از هر دو اسم برای اشاره به انت‌بانوی گم‌شده‌اند استفاده می‌کند. وقتی که انت‌بانوها به شرق رود بزرگ سفر می‌کردند تا باغشان را بنا کنند از یکدیگر جدا شدند. اشتیاق چوب‌ریش برای دوباره یافتن واندلیم باعث شد انت‌ها دریابند باغ انت‌بانوها ویران شده و خودشان نیز گم شده‌اند.

فلادریف (اِنت قدیمیِ جنگل فنگورن)

“پوست درختی” همراه فنگورن و فینگلاس از جمله آخرین انتهایی بودند که در جنگل فنگورن قدم بر می‌داشتند.

فینگلاس (انت باستانی جنگل فنگورن)

معنی نامش برگ کاکلی است. او به همراه فلادریف و فنگورن از پیرترین انت‌های جنگل فنگورن بودند.

فیمبرتیل (واند‌لیمِ محبوب چوب‌ریش)

نام الفی انت بانوی مورد علاقه چوب‌ریش. او به همراه دیگر انت‌بانوها هنگام نابودی سرزمین‌های سوخته به دست سائورون, ناپدید شد.

فنگورن (اِنتی که چوب‌ریش خوانده می‌شد)

تاریخ : بی‌نهایت پیر ، ظاهراً جاودانی

نژاد :  انت

نام های دیگر :  چوب ریش

ترجمه‌ی الفی کلمه‌ی چوب‌ریش، انت پیری که در جنگل فنگورن در قسمت جنوبی کوههای مه آلود می‌زیست، و جنگل نامش را از او گرفته.