خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - اِنت ها (برگه 2)

اِنت ها

چوب ریش (نگهبان جنگل فنگورن)

چوب ریش ترجمه ای در زبان وسترون از نام الفی پیرترین اِنت جنگل فنگورن، فنگورن است.

چابکدار (عجول ترین اِنتها)

یکی از جوان ترین اِنتها ی جنگل فنگورن که از مردم پوست درختی بود. نامش ( که ترجمه ای است از کلمه الفی برگالاد) به خاطر عجله غیر عادی اش به او داده شده بود.درختان تیس قلمروی او خسارت های زیادی از ارکهای سارومان متحمل شدند و او نقش بزرگی در حمله اِنتها به ایزنگارد داشت.

اونودریم (اِنتها، چوپانان درختان)

عهد: مدتی بعد از بیداری الفها خلق شدند
نژاد: مردمان اِنت
نام های دیگر: اِنتها، چوپانان درختان
یادداشت: اونودریم به معنی مردمان اِنت است و یک اِنت، (Onod) و شکل جمع آن (Enyd) گفته می شد
تلفظ: ‘ono’dreem

نامی الفی است برای موجودات عظیم الجثه به شکل درخت، که انسانها آنها را اِنت می نامیدند.