خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فینگلاس (انت باستانی جنگل فنگورن)

فینگلاس (انت باستانی جنگل فنگورن)

معنی نامش برگ کاکلی است. او به همراه فلادریف و فنگورن از پیرترین انت‌های جنگل فنگورن بودند.

درباره اله سار