خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فلادریف (اِنت قدیمیِ جنگل فنگورن)

فلادریف (اِنت قدیمیِ جنگل فنگورن)

“پوست درختی” همراه فنگورن و فینگلاس از جمله آخرین انتهایی بودند که در جنگل فنگورن قدم بر می‌داشتند.

درباره اله سار