خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 380)

فهرست الفبایی انگلیسی

خانه فدیه (خانه دورفهای کوتوله خائن)

بر قله آمون رود، مدتهای مدیدی، خاندانی از دورفهای کوتوله در قلمرویی زیرزمینی می‌زیستند که آنرا بار-ان-نیبین-نوئگ، خانه دورفهای کوتوله می نامیدند. هرچه از دوران اول می گذشت، این دورفها کمتر و کمتر شدند، تا آنکه تنها سه تن از آنها باقی ماندند: میم و دو پسرش خیم و ایبون. از بداقبالی، آنها با تورین تورامبار، پسر هورین که رهبری گروهی از راهزنان بی خانمان را که خادمان مورگوت را شکار می نمودند رو به رو شدند. خیم و ایبون فرار کردند اما خود میم اسیر شد وحاضر شد که به ازای زندگیش، محلی برای زندگی به راهزنان بدهد. بدین ترتیب سوراخهای دورفی آمون رود به بار-ان-دانود، خانه فدیه مشهور شد. اما این فدیه به صورتی دو طرفه تبدیل شد. هنگامی که آنها به آمون رود رسیدند، فهمیدند که خیم هنگام فرار مورد اصابت تیری قرار گرفته و کشته شده است. تورین تورامبار نیز قول داد که فدیه ای به میم بپردازد، البته هر زمان که بتواند. تورین تورامبار و افرادش به مدت بیش از یک سال در بار-ان-دانود باقی ماندند. در این مدت بلگ کمان سخت اهل دوریات نیز به آنها ملحق شد. آنها شروع به دفاع از سرزمین های اطراف آمون رود در برابر خادمان ملکور نمودند و به زودی چنان شهرتی به هم زدند که تورین تورامبار و بلگ لقب دو فرمانده را به خود اختصاص دادند. اما سرانجام حادثه رخ نمود: میم به آنها خیانت کرد و محل اختفای آنها را به اورکها نشان داد. آنها همه افراد تورین تورامبار به جز بلگ را کشتند و خود تورین تورامبار را نیز در یک تور اسیر کردند. بلگ نجات یافت و میم از دست او گریخت و هیچگاه به خانه فدیه اش در آمون رود بازنگشت.

خاندان ایسیلدور (اعقاب ایسیلدور، پسر ارشد الندیل)

هنگامی که ایسیلدور، پسر ارشد الندیل و سه پسرش در فاجعه میدانهای گلادن کشته شدند، نزدیک بود که این خاندان نابود شود، ولی جوانترین پسر ایسیلدور، والاندیل، در ریوندل جان به سلامت برد و از نسل او بود که شاهان قلمرو شمالی آرنور به وجود آمدند. سه هزار سال بعد، آخرین بازمانده این خاندان آراگورن دوم ملقب به اله سار، به پادشاهی رسید.

خاندان هورین (خاندان کارگزاران گوندور)

کارگزاران حکمران گوندور، همگی از اعقاب هورین اهل امین آرنن، کارگزار شاه میناردیل اهل گوندور بودند. پس از زمان هورین، چنین رسم شد که کارگزاران همه از این خاندان انتخاب شوند و سرانجام هم این مقام به صورت موروثی در آمد. پس از از دست رفتن ائارنور، آخرین شاه گوندور، کارگزاران حکمرانی بر قلمرو جنوبی دونه داین در تبعید را به دست گرفتند. دنه تور، بورومیر و فارامیر همگی از این خاندان بودند.

خاندان هالت (اخلاف هالداد)

دومین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین که اخلاف هالداد بودند. نام خاندان از اسم دختر هالداد اخذ گردیده است که هالادین (نام اصلی این خاندان) را از بلریاند شرقی به جنگل برتیل کوچاند.

خاندان هادور (سومین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین)

پرآوازه ترین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین، خاندان اعقاب و پیروان هادور لوریندول. هورین تالیون، تورین تورامبار، تور و هور همگی از این خاندان بودند.