خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 380)

فهرست الفبایی انگلیسی

خاندان هالت (اخلاف هالداد)

دومین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین که اخلاف هالداد بودند. نام خاندان از اسم دختر هالداد اخذ گردیده است که هالادین (نام اصلی این خاندان) را از بلریاند شرقی به جنگل برتیل کوچاند.

خاندان هادور (سومین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین)

پرآوازه ترین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین، خاندان اعقاب و پیروان هادور لوریندول. هورین تالیون، تورین تورامبار، تور و هور همگی از این خاندان بودند.

خاندان فینگولفین (خاندان سلطنتی نولدور در سرزمین میانه)

پس از مرگ فئانور، برادر بزرگتر فینگولفین، مقام پادشاه برین نولدور در سرزمین میانه به فینگولفین و خاندان او رسید. فینگولفین پسر دوم فینوه و از همسر دوم او ایندیس بود. در سالهای آغازین دوران اول، خاندان فینگولفین سرزمینهای شمال غرب بلریاند را در اختیار داشت: هیتلوم، نوراست و گوندولین. از میان این سه قلمرو، گوندولین تا ۵۱۰ د.ا دوام آورد، اما هیتلوم در نبرد اشکهای بیشمار مورد حمله مورگوت واقع شده بود و در آن حمله، فینگون، پسر فینگولفین که پس از کشته شدن او در نبرد تن به تن با مورگوت، پس از داگور براگولاخ به مقام پادشاهی نولدور بلریاند رسیده بود جان خود را از دست داد. نجات یافتگان خاندان، از جمله فرزند فینگون، ارینیون گیل-گالاد، در لنگرگاه ها و نزد الفهای لنگرگاه، به رهبری کیردان کشتی ساز به زندگی ادامه می دادند. پس از نیرنائت آرنوئدیاد، تور، پسر هور، از خاندان هادور، به عنوان قاصد اولمو به نزد تورگان، فرمانروای قلمرو پنهان گوندولین فرستاده شد و در آنجا با ایدریل کلبریندال، دختر تورگان ازدواج کرد. بدین ترتیب خون انسانها و الفها با یکدیگر آمیخته شد و فرزندان این ازدواج، نیم-الف نامیده می شدند که به آنها این اختیار داده شده بود تا از انسانها یا از الفها به شمار بیایند. تمامی این افراد، خواستند که از نخست زادگان به شمار آیند، به جز دو تن: الروس، برادر الروند که به همراه اداین به النا رفت و به عنوان نخستین پادشاه نومه نور با نام تار-مینیاتور تاجگذاری نمود، و آرون، دختر الروند که با شاه آراگورن در پایان دوران سوم ازدواج نمود. پس از سقوط گوندولین، باقیمانده های این خاندان به صورتی تبعید مانند در دهانه های سیریون و یا در فالاس روزگار می گذراندند. تا زمانی که ائارندیل دریانورد، نواده فینگولفین از فرزند دومش، تورگان، به یاری سیلماریل به غرب بادبان برافراشت تا از والار تقاضای یاری نماید، که با جواب مثبت والار به جنگ خشم در ۵۸۳ د.ا انجامید.
آخرین پادشاه برین نولدور، ارینیون گیل-گالاد، به همراه الروند و کیردان کشتی ساز، در سرزمین میانه و در لیندون باقی ماند و در پایان دوران دوم به همراه سپاه آخرین اتحاد به موردور رفت. در آنجا بود که او در محاصره باراد-دور کشته شد و خاندان سلطنتی نولدور به پایان خود در سرزمین میانه رسید.

خاندان فینارفین (خاندان سومین فرزند فینوه)

سومین پسر فینوه، فینارفین، هنگام بازگشت نولدور به سرزمین میانه، در آمان باقی ماند. اما خاندان او، پنج فرزندش همراه باقی نولدور به سرزمین میانه رفتند. فینرود فیلاگوند و گالادریل از فرزندان او بودند.

خاندان فئانور (خاندان بزرگترین پسر فینوه)

خشم والار از غرب تا اقصای شرق دامنگیر خاندان فئانور خواهد بود، و نیز دامنگیر جمله کسانی که از پی او می روند…

(از نفرین ماندوس، سیلماریلیون، فصل ۹، حدیث گریختن نولدور)

فرزندان فئانور و همسرش نردانل، و همه کسانی که از آنها پیروی می نمودند خاندانی بودند که توسط والار نفرین شده بودند. فئانور یکی از بزرگترین و بی شک بهترین نولدور در هنر و صنعت بود، ولی خشم سوزان او به خاطر از دست دادن سیلماریلهایش او را به کارهایی واداشت که نابودی او و مصائب بزرگی برای خاندانش در پی آورد. به عنوان پسر ارشد فینوه، مقام پادشاه برین نولدور باید به او و فرزندانش می رسید، ولی به علت اعمال نابخردانه او، این مقام به برادران ناتنیش، فینارفین در آمان و فینگولفین در سرزمین میانه رسید. به همین دلیل هم فرزندان فئانور را خلع شدگان می نامند. سرگذشت این خاندان، بسیار تاسفبار بود و اکثر آنها با مرگی زودهنگام روبه رو شدند. فئانور و شش تن از هفت پسر او پیش از پایان دوران اول جان خود را از دست داده بودند. پسر دوم او ماگلور تنها فرزند او بود که پس از جنگ خشم زنده ماند، اما او نیز ناامیدانه در جستجوی سیلماریلش سواحل سرزمین میانه را می گشت و از سرنوشتش خبری در دست نیست. آخرین نفر از این خاندان، نوه فئانور از فرزندش کوروفین، کلبریمبور بود که نقش بزرگی در ساخت حلقه های قدرت داشت و در دوران دوم زیر شکنجه های سارون جان خود را از دست داد.