آخرین مقالات فرهنگنامه

خودسر (لقب ماه)

لقب نولدرین برای ماه، برگفته از رانا (Rána)ی الفی که به مسیر غیرقابل پیش‌بینی ماه در آسمان اشاره دارد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...