خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 410)

فهرست الفبایی انگلیسی

نیم اورک

عهد: نامعلوم. اولین بار در سالهای پایانی دوران سوم مشاهده شدند
مکان: در آیزنگارد در جنوب کوههای مه آلود ایجاد شدند
اصلیت: توسط سارومان به وجود آمدند
نژاد: مخلوطی از انسان و اورک
نامهای دیگر: گابلین-انسان. البته این نام به دسته خاصی از این گروه اطلاق میگردد

موجوداتی که از اختلاط نژاد انسان و اورک، توسط سارومان جادوگر در استحکامات آیزنگارد به وجود آمدند. آنها هم به مانند “اوروک-های” های سارون میتوانستند نور خورشید را تحمل کنند. دسته ای از آنها که بیشتر شبیه انسانها بودند و شاید به شیوه های کمی متفاوت به وجود آمده بودند، گابلین-انسان نامیده میشدند.

الروند و الروس نیم الف (فرزندان ائارندیل)

لقبی برای الروند و الروس که ترجمه ای است از واژه الفی پره دهیل. پدر آنها ائارندیل و مادرشان الوینگ، از آمیزش نژاد انسانها و الفها به وجود آمده بودند.

نیم الف

در تاریخ سرزمین میانه تعداد بسیار کمی از شخصیتها وجود دارند که از اخلاف هر دو نژاد انسانها و الفها به شمار میروند. سه مورد کاملا واضح وجود دارد که در آنها از ازدواج یک الف و یک انسان فرزندان نیم الف به دنیا آمده اند: ازدواج برن و لوتین، تور و ایدریل، و آراگورن و آرون؛ اما مورد چهارمی نیز وجود دارد که نسبت به سه مورد ذکر شده از اهمیت کمتری برخوردار است و آن ازدواج ایمرازور و میترلاس است.
به عنوان یک لقب، نیم-الف (که به الفی پره دهیل گفته میشود) تنها به الروس و الروند اطلاق گردیده است، نوه های تور و ایدریل. به این دو برادر نیز مانند پدرشان ائارندیل و مادرشان الوینگ این اختیار داده شد تا سرنوشت خود را انتخاب نمایند. الروس، انسان و فانی بودن را برگزید و به عنوان تار-مینیاتور، اولین پادشاه نومه نور تاجگذاری نمود. اما برادرش الروند، خواست که یک الف به شمار آید و لذا تا پایان دوران سوم در سرزمین میانه باقی ماند.

هالتریم (مردم برتیل)

نامی نه چندان رایج که به مردم هالت اطلاق میگردید. این نام به آن دسته از هالادین اشاره دارد که تحت رهبری بانو هالت، به غرب بلریاند کوچیدند. محل زندگی اصلی آنها بر آمون اوبل در میانه جنگل برتیل واقع بود.

هالت (بنیانگذار خاندان هالت)

دختر هالداد از هالادین؛ پس از کشته شدن پدر و برادر دو قلویش هالدار، هالت رهبری مردم هالادین را بر عهده گرفت و دسته بزرگی از آنها را به جنگل برتیل کوچاند. در زمان او بود که هالادین به مردم هالت مشهور شدند.