خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 408)

فهرست الفبایی انگلیسی

هالاس (سیزدهمین کارگزار حکمران گوندور)

فرزند نامدار سیریون، کارگزار گوندور، که در زمان زنده بودن پدرش، در جریان جنگ با بالخوت، حکمرانی بر گوندور را به دست گرفته بود. سیریون هنگام حرکت به سمت میدان جنگ، هالاس را به عنوان فرمانروا در میناس تی‌ریت باقی گذاشت. در این جنگ بود که ائورل مردان شمالی خود را به یاری کارگزار گوندور فرستاد و پس از هزیمت دشمنان گوندور، سیریون دشت کاله ناردون را به عنوان پاداش به ائورل و خاندانش بخشید. هالاس یکی از شاهدان سوگندی بود که بین سیریون و ائورل برقرار شد. در این سوگند، سیریون و ائورل در دو سوی مقبره الندیل ایستادند و پیمان دوستی بین مردمانشان برقرار نمودند. در واقع هالاس بود که نام دشت کاله ناردون را به روهان، و نام مردم آن را به روهیریم (چابک سواران) تغییر داد. از دوران حکمرانی هالاس پس از مرگ پدرش اطلاعات زیادی در دست نیست. او در زمانی بر تخت کارگزاری تکیه زد که مردم روهان استحکامات خود را پایه گذاری مینمودند. در دومین سال حکمرانی هالاس، ساخت تالار طلایی مدوسلد به پایان رسید. در جشن اتمام ساخت این کاخ بود که بالدور، پسر شاه برگو سوگند شتابزده ای یاد کرد تا وارد راههای مردگان شود و این سوگند به مرگ او در کوهستان منجر شد. این احتمال وجود دارد که هالاس شخصا در آن جشن حضور داشته. اگر چه شواهدی در دست نیست که این ادعا را ثابت نماید. هالاس به مدت سی و هشت سال بر گوندور حکمرانی کرد و پس از او پسرش هورین دوم مقام کارگزاری را عهده دار شد.

هالاکار (شوهر ملکه تار-آنکالیمه)

پسر هالاتان اهل هیاراستورنی، از بزرگ زادگان نومه نور، از فرزندان نسل پنجم شاه واردامیر نولیمون. او از ملکه تار-آنکالیمه خواستگاری نمود و موافقت او را جلب نمود. با آنکه با وجود روایات ضد و نقیض، شرایط ازدواج آنها نامعلوم است، به نظر واضح میرسد که تار-آنکالیمه به دلایل سیاسی تن به این ازدواج داده است. این طور که پیداست، تار-آنکالیمه قصد داشته تا صاحب فرزند و وارثی شود که از ادعاهای پسر عمویش سورونتو در مورد تخت سلطنت جلوگیری نماید. فرزند هالاکار و تار-آنکالیمه بعد ها با نام تار-آناریون، هشتمین پادشاه نومه نور، بر نومه نور فرمانروایی کرد. پس از تولد این فرزند، تار-آنکالیمه و هالاکار به صورت جداگانه به زندگی ادامه دادند.

تالار آتش (تالار قصه گویی ریوندل)

تالاری در خانه الروند در ریوندل که همیشه آتش روشن در آن قرار داشت. این تالار در طول روز خالی بود اما شبها برای تعریف کردن داستان و خواندن ترانه از آن استفاده میشد.

هالیمات (نهمین ماه تقویم شایر)

نهمین ماه تقویم شایر که پس از ودمات بود و تقریبا مطابق با ماه سپتامبر بوده است. این ماه در واقع از ۲۳ آگوست تا ۲۱ سپتامبر کنونی بوده است.

هالیفیرین (کوهستان جنگل فیرین)

رشته کوهی که در زمان جنگ حلقه، مرز بین گوندور و روهان را مشخص مینمود. این کوهستان محل مقبره باستانی الندیل بود.