خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 407)

فهرست الفبایی انگلیسی

هالمیر (فرمانروای دلاور هالادین)

رهبر مردمان هالت در زمان داگور براگولاخ. پس از این جنگ و سقوط میناس تی ریت، اورکها آزادانه و بی پروا از سرزمینهای بلریاند عبور میکردند. هالمیر از شاه تینگول شنل خاکستری تقاضای کمک کرد و تینگول نیز سپاه بزرگی از جنگجویان قوی بنیه سیندار به رهبری بلگ به یاری او فرستاد. هالمیر و بلگ به اتفاق هم دسته ای بزرگ از اورکها را تار و مار کردند و انتقامی هر چند کوچک و بی ثمر از سوی سرزمینهای جنوبی، در جواب شکستهای جنگ در شمال گرفتند. پس از هالمیر نیز پسرش هالدیر رهبری هالادین را عهده دار شد.

تالارهای ماندوس (خانه مردگان)

محل زندگی ارباب قدرتمند سرنوشت در میان والار که نامو نام داشت اما معمولا بر اساس نام تالارهایش او را ماندوس می‌نامند. درباره ریشه این کلمه دو احتمال وجود دارد که کلماتی الفی یکی به معنای زندان و دیگری به معنای کاخ است. این تالارها در منتهی الیه غرب والینور و مشرف به دریای محیط قرار داشتند. گفته می‌شود که همزمان با گذر سالها، این تالارها نیز بزرگتر و بزرگتر می‌شوند و دیوارهای آن با پرده ها و قالیچه هایی که وایره، همسر نامو می‌بافد تزیین می‌گردد بافته‌هایی که وقایع کل تاریخ جهان را به تصویر میکشند. در این تالارها ارواح انسانها و الفها به انتظار سرنوشتهای متفاوتشان می‌مانند و به همین دلیل است که برای تالارهای ماندوس نام تالارهای انتظار را نیز برگزیده اند. پس از مدتی، الفها که تقریبا نامیرا به شمار می‌روند، دوباره بدن خود را به دست آورده و به میان خویشان خود در آمان بازمی‌گشتند، اما انسانها سرنوشتی متفاوت داشتند که حتی در میان اربابان والینور نیز تنها نامو و مانوه آنرا به واقع درک می‌کردند.

هالاتان (از بزرگان نومه نور)

یکی از نومه نوریها، فرمانروای سرزمینهایی در داخل نومه نور که به هیاراستورنی مشهورند. از اخلاف شاه واردامیر نولیمون که پسرش هالاکار، با تار-آنکالیمه، اولین ملکه فرمانروای نومه نور ازدواج کرد.

هالاس (سیزدهمین کارگزار حکمران گوندور)

فرزند نامدار سیریون، کارگزار گوندور، که در زمان زنده بودن پدرش، در جریان جنگ با بالخوت، حکمرانی بر گوندور را به دست گرفته بود. سیریون هنگام حرکت به سمت میدان جنگ، هالاس را به عنوان فرمانروا در میناس تی‌ریت باقی گذاشت. در این جنگ بود که ائورل مردان شمالی خود را به یاری کارگزار گوندور فرستاد و پس از هزیمت دشمنان گوندور، سیریون دشت کاله ناردون را به عنوان پاداش به ائورل و خاندانش بخشید. هالاس یکی از شاهدان سوگندی بود که بین سیریون و ائورل برقرار شد. در این سوگند، سیریون و ائورل در دو سوی مقبره الندیل ایستادند و پیمان دوستی بین مردمانشان برقرار نمودند. در واقع هالاس بود که نام دشت کاله ناردون را به روهان، و نام مردم آن را به روهیریم (چابک سواران) تغییر داد. از دوران حکمرانی هالاس پس از مرگ پدرش اطلاعات زیادی در دست نیست. او در زمانی بر تخت کارگزاری تکیه زد که مردم روهان استحکامات خود را پایه گذاری مینمودند. در دومین سال حکمرانی هالاس، ساخت تالار طلایی مدوسلد به پایان رسید. در جشن اتمام ساخت این کاخ بود که بالدور، پسر شاه برگو سوگند شتابزده ای یاد کرد تا وارد راههای مردگان شود و این سوگند به مرگ او در کوهستان منجر شد. این احتمال وجود دارد که هالاس شخصا در آن جشن حضور داشته. اگر چه شواهدی در دست نیست که این ادعا را ثابت نماید. هالاس به مدت سی و هشت سال بر گوندور حکمرانی کرد و پس از او پسرش هورین دوم مقام کارگزاری را عهده دار شد.