خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 405)

فهرست الفبایی انگلیسی

هارادویت (مناطق جنوب سرزمین میانه)

سرزمینها و مناطقی در جنوب گوندور و موردور. این نام از نام مردمی که در آن سرزمینها زندگی میکردند گرفته شده است و اگر بخواهیم آن را ادبی ترجمه کنیم معنایی شبیه به “مردان جنوبی” خواهد داشت. در کارهای تالکین با ارجاعات کمی به هارادویت مواجه میشویم و لذا از مرزها و گستره این سرزمین اطلاع درستی نداریم. احتمال دارد که این نام، نامی کلی برای سرزمین گسترده ای باشد که هاراد نیز در آن قرار داشته است. به هر حال، بیشتر همین ارجاعات معدود نیز به سرزمینهایی اشاره دارد که حول اومبار قرار داشته اند.

هارادریم (مردان سرزمینهای جنوبی)

انسانهای مغرور و جنگاور هاراد در جنوب سرزمین میانه. دشمنان دیرینه گوندور که در زمان جنگ حلقه با سارون متحد شدند.

جاده هاراد (جاده ای که از ایتیلین به سمت جنوب ادامه می یافت)

جاده ای طولانی که از میان ایتیلین و گدارهای رود پوروس به سوی جنوب گوندور و سرزمینهای ناشناخته هاراد ادامه می یافت.

هاراد (سرزمین های جنوب سرزمین میانه)

نامی که به سرزمین های وسیع و تفتیده جنوب گوندور و موردور داده شده بود. مردم هاراد که هارادریم نامیده میشدند، از دیرباز دشمنان مردان گوندور و در زمان جنگ حلقه متحدان سارون بودند.

هاندیر (از رهبران مردم برتیل)

فرمانروای مردم هالت در برتیل که توسط اورکها کشته شد و پس از او پسرش براندیر رهبری این قوم را بر عهده گرفت.