پدران آدمیان

لقبی برای آدمیان اولیه که در دوران اول زندگی می‌کردند، به کار می رود. به خصوص برای آدمیانی که به سه خاندان اداین تعلق داشتند و همراه الف‌ها در جنگ‌های بلریاند جنگیدند.

درباره اله سار