خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 390)

فهرست الفبایی انگلیسی

هیرگون (قاصد حمل کننده پیکان سرخ)

هنگامی که تئودن در دره هارو اقامت گزیده بود، قاصدی از سوی گوندور رسید که پیکانی سرخ به نشانه نیاز شدید و فوری گوندور به یاری متحدان قدیمی برای تئودن آورده بود. این قاصد که هیرگون نام داشت، در راه برگشت به گوندور و نزد اربابش، دنه تور، در راماس اخور با ارتش سارون برخورد کرد و او و همراهانش هنگامی که قصد فرار داشتند به وسیله ارتش سارون کشته شدند.

هیمرینگ (تپه ای که قلعه مایدروس بر آن قرار داشت)

تپه ای در شمال شرق بلریاند قرار داشت که مایدروس، بزرگترین پسر فئانور قلعه خود را بر فراز قله آن بنا نهاده بود. پس از زیر آب رفتن بلریاند در پایان دوران اول، قله هیمرینگ همچنان بیرون آب باقی ماند و جزیره هیملینگ را تشکیل داد.

هیملینگ (جزیره ای در آبهای شمال غرب سرزمین میانه)

هیملینگ جزیره کوچکی است که حدود ۲۵ مایل با سواحل لیندون فاصله دارد. در دوران اول، این جزیره در واقع تپه ای بود به نام تپه هیمرینگ که مایدروس پسر فئانور قلعه خود را بر فراز آن ساخته بود. هنگامی که در پایان دوران اول بلریاند به زیر آب فرو رفت، دشتهای پست حول تپه نیز به زیر آب رفتند و تپه به صورت جزیره کوچکی باقی ماند.

هیملاد (سرزمین مابین آروس و کلون)

قلمرو هیملاد سرزمینی سردسیر بود که بین دو رودخانه آروس و کلون در شمال غرب بلریاند قرار داشت و تا زمان داگور براگولاخ توسط کله گورم و کوروفین، پسران فئانور اداره می شد.

تپه های ایوندیم (تپه های مشرف بر آنومیناس)

تپه هایی که بر فراز دریاچه نن یوال، در شمال غرب سرزمین میانه قرار داشتند و در زبان الفها امین یوال نامیده می شوند. همچنین این تپه ها بر آنومیناس، پایتخت باستانی آرنور مشرف بودند.