خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 370)

فهرست الفبایی انگلیسی

اولد وینیاردز (شرابی سرخ رنگ از جنوب شایر)

اولد وینیاردز نوعی شراب سرخ رنگ از فاردینگ جنوبی بود که به خاطر قوی بودنش شهرت داشت. به نظر میرسد که بانگو بگینز، پدر بیلبو، کسی که بگ اند را بنا کرد، تعدادی زیادی خمره از این شراب انداخته بوده است. بیلبو دو جین از بطریهای این شراب را، هنگامی که شایر را ترک میکرد به عنوان هدیه به روریماک برندی باک، ارباب باکلند بخشید. با این وجود تعداد زیادی از بطریهای این شراب برای فرودو، وارث بیلبو باقی ماند. این بطریهای اولد وینیاردز هفده سال دیگر هم دوام آوردند و فرودو، پیش از عزیمت از شایر و آغاز ماجراهای خودش آخرین قطره آن را نوشید.

بابا توک (لقب گرونتیوس محترم)

بابا توک لقبی بود که به احترام سن و سال زیاد تاین گرونتیوس توک به وی اعطا شده بود. وی ۱۳۰ سال عمر کرد و به مدت ۷۲ سال تاین شایر بود. وی رکورد دار عمر در بین هابیتها بود اما وقتی بیلبو بگینز ۱۳۱ ساله شد این عنوان را از دست داد.

اولد توبی (یکی از بهترین انواع علف چپق)

اولد توبی یکی از بهترین انواع گیاهی بود که به نام علف چپق یا برگ هافلینگها شناخته میشد و در نزدیکی منطقه ای به نام لانگ باتوم در فاردینگ جنوبی شایر می رویید. این نوع علف چپق به افتخار صاحب اصلی لقب اولد توبی، یعنی هابیت مشهور، کسی که اولین بار علف چپق را در شایر پرورش داد یعنی توبولد هورن بلوئر نامگذاری شده بود.

روری برندی باک پیر (لقبی رایج برای روریماک ارباب باکلند)

روریماک برندی باک ارباب باکلند در اواخر عمرش به این لقب شناخته می شد. روریماک پدربزرگ مریادوک برندی باک بود و به خاطر مهمان نوازی و سخاوتش شهره بود. او در میهمانی خداحافظی بیلبو بگینز حضور داشت (در آن زمان بیش از ۹۹ سال سن داشت) و اولین کسی بود که توانست معنای ناپدید شدن بیلبو در میهمانی را حدس بزند: بیلبو به دنبال ماجرای دیگری رفته بود. پس از مرگ روریماک، اربابی باکلند به پسرش سارادوک رسید.

جاده قدیمی (جاده ای که از میان اریادور گذشته و به سوی شرق می رفت)

نام جاده قدیمی گاهی برای جاده شرق-غرب به کار میرفت. این جاده از شرق، از ورای شهر بری تا غرب، تا منطقه ریوندل از میان اریادور امتداد داشت.