خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 340)

فهرست الفبایی انگلیسی

تار-نو-فوین (دورتونیون) (جنگل ظلمانی)

پس از داگور-براگولاخ تاریکی مورگوت بر جنگلهای شمال دورتونیون سایه افکند و آنها را پلید کرد، تا جایی که تار-نو-فوین، یعنی جنگل ظلمانی نام گرفتند. این نام گاهی برای کل سرزمین دورتونیون نیز، پس از تسخیر آن توسط مورگوت به کار می رفت.

تار-ایم-دوینات (جنگل میان دو رود)

تار-ایم-دوینات نام جنگلی تاریک و دلگیر بود که سرزمینی وسیع در جنوب بلریاند را می پوشاند.

تار-ان-فاروت (جنگلی مرتفع مشرف بر دروازه های نارگوتروند)

تار-ان-فاروت نام تپه هایی است که در بالای دژ فینرود، یعنی نارگوتروند قرار داشتند. منشا نام این تپه ها که به معنی جنگل شکارچیان است، از نام جنگلهایی گرفته شده که در آن منطقه قرار داشته اند.

تار-ا-ندائدلوس (جنگل وحشت عظیم)

جنگل بزرگی که در مرکز منطقه رووانیون قرار داشت در بیشتر تاریخ سرزمین میانه به نام سبز بیشه بزرگ نامیده می شد. پس از گذشت تقریبا هزار سال از دوران سوم، سایه ای بر بیشه افتاد و شاه جادوپیشه (نکرومانسر) نیز در دول-گولدور ظهور کرد. در اثر این حوادث، نام بیشه به مرک وود تغییر یافت. دو نام از نامهای الفی این جنگل در تواریخ ثبت شده است: تار-نو-فوین که تقریبا ترجمه ای ادبی از نام مرک وود به معنی سیاه بیشه است، اما نام دیگری که معنای آن متفاوت بوده و بیشتر رایج است، تار-ا-ندائدلوس به معنی جنگل وحشت عظیم است.

تاسارینان (دره درختان بید)

تاسارینان نام جنگل بارانی درختان بید بود که در قسمت مرکزی بلریاند قرار داشت، جایی که رودهای ناروگ و سیریون با یکدیگر تلاقی می کردند. البته این جنگل بیشتر به نام نان-تاترن و یا نان-تاساریون مشهور بود. همه این نامها به معنی دره درختان بید هستند.