خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نایین اول (آخرین پادشاه حاکم بر خزد-دوم)

نایین اول (آخرین پادشاه حاکم بر خزد-دوم)

فرزند دورین ششم، پادشاه خزد–دوم، کسی که بعد از مرگ پدرش به وسیله‌ی بالروگی که به بلای جای دورین معروف است به سلطنت رسید. سلطنت نایین اول[۱]فقط یک سال طول کشید و قبل از مرگ او، پسرش تراین اول، باقی مانده‌ی مردم دورین را به سمت دوردست‌های شمال رهبری کرد.[۱] نایین، پیروی از سنت اسکاندیناوی قدیمی برای اسامی دورف‌ها، مانند تراین است اما کاملاً واضح نیست که اسکاندیناوی قدیمی واقعاً منبع این نام باشد. شاید این که در فرانسه به «دورف» ناین می‌گویند بی‌ارتباط نباشد. واقعیتی که قطعاً تالکین با آن آشنایی داشته است. در این مورد کاملاً واضح نیست که آیا این ارتباط به صورت عمدی شکل گرفته یا به شکلی کاملاً تصادفی بوده است.

درباره 3DMahdi